19.2.07

Trafnidiaeth Crap Cymru

Newydd ddod nol o Aberystwyth ar ol cael penwythos mawr lan yna. Alla i nawr gadarnahu pa mor crap yw’r system drafnidiaeth yng Ngymru uwchben Caerfyrddin. Reit dechre’r daith. Ges i a Daf lifft lan da Osian o Gaerdydd.(Wel technically aethon ni i gwrdd ag ef ym Mhontypridd i osgoi traffic) Popeth yn mynd yn iawn – Dim problem lan yr A470 – eitha tawel am Nos Wener tan i ni gyrraedd Llangurug. Ma pawb yn gwbod y ffordd droellog Llangurug sy’n cysylltu’r A470 ac Aberystwyth – Wel yn anffodus roedd yn ddamwain eitha difrifol ar y ffordd a gorefodwyd i gau’r ffordd am gyfnod – A’r cwestiwn oedd ar feddyliau’r tri ohonom “Sut Ffwc da ni’n mynd i gyrraedd Aberystwyth nawr?”. Doedd dim amdani felly ond mynd tuag at Machynlleth a rownd lawr i Aberystwyth ac adio tua awr arall i’r daith.
Oleia on ni di cyrraedd a nath hi benwythnos iawn – tan Dydd Sul – Beth ddigwyddodd odd Osian di gorfod mynd nol lawr ddydd Sadwrn a gadael fi a Daf lan yn Aberystwyth a beth oedd ar ein meddyliau ni oedd- dylen ni ffendio’n ffordd yn ol i Gaerdydd yn hawdd da’r traws. Anghywir eto, Ar ddydd Sul dim ond un bys sy’n mynd i Gaerdydd – a beth sy’n waeth yw dim ond un bys sy’n mynd o Aberystwyth i Gaerfyrddin sef yr un bys- Hyd yn oed os fydden ni wedi cyrraedd Caerfyrddin byddai tren i Gaerdydd wedi bod yn hawdd – Ond roedd cyrraedd i Gaerfyrddin hyd yn oed yn amhosib – Doedd dim amdani on dal tren o Aberystwyth i Gaerdydd – Ie drwy’r Amwythig a Henffordd, 2 dren i Gaerdydd ac un tren arall nol i Cathays. £40 oedd y tocyn a thaith o 5 awr a hanner (gan gynnwys awr o stop yn yr Amwythig) Nes i adael am 15:35 o Aberystwyth a chyrraedd nol yn y ty tua 9 yng Nghaerdydd – Ond oleia oedd yna dren yn mynd sy’n fwy alla i ddweud am y bysus –
Pam ffwc naeth nhw gael gwared o’r hen Traws Cambria yr un oedd yn mynd o Fangor i Gaerdydd ac yn cymeryd tua 5 awr – Dim ond 2 public service bys sydd gyda chi nawr sef yr X32 sy’n cymeryd tua 4 awr o Fangor i Aberystwyth a’r X40 sy’n mynd o Aberystwyth i Gaerfyrddin ac ambell un i Gaerdydd sy’n stopio bron ymhob pentref o Aberytwyth i Gaerfyrddin a sy’n cymeryd bron i 2 awr i Gaerfyrddin a 2 awr arall i Gaerdydd(os chi’n lwcus). So anyway dyma fi nol yng Nghaerdydd ar ol y round trip o Aberytwyth yn damio’r system drafnidiaeth yng Nghymru – Rhywun plis sortiwch e mas !!!!!

5.1.07

Blwydyn Newydd Dda

Reit, newydd gofio fod blog gen i so well i roi update bach gan bo fi heb neud am fisoedd. Wel dim ers i CF1 fyd ar eu trip i’r gogledd. Well le ddechreua i. ok, gafodd CF1 gyfle unwaith eto i ganu ar faes ein Stadiwm Genedlaethol yng ngem Cymru vs Seland Newydd, wel ar ol i ni ganu yn erbyn Awstralia tua blwyddyn yn ol i’r dyddiad a churo nhw wedyn yn y gem falle fydde e’n rubbo off ar dim Cymru yn erbyn Seland Newydd – ‘How wrong was I’. They thrashed us!!!!. O wel nath hi’n sesiwn da wedyn gyda Chor Godre’r Garth oedd wedi bod yn canu gyda ni yn y Stadiwm ac wedi canu yn yr un cyngerdd y noson gynt yn nghapel y Tabernacl Caerdydd so odd e’n laff – lot o luniau ar fy ngamera y bore wedyn a ddim yn cofio tynnu hanner ohonyn nhw – ie er gwaetha’r tim yn colli nath hi ddiwrnod da iawn.

Wedyn ddaeth y Nadolig. Dwi’n meddwl mai tua canol mis Hydref nes i weld addurniadau am y tro cyntaf – on i heb really fod ar St Mary St Caerdydd am ychydig o wythnosau so do ni ddim yn gwbod pryd athen nhw lan. Ond ma jest gweld ambell i dy ym Maesteg yn hilarious, Tai teras bach bach wedi eu plastero da goleuadeau lliwgar. Wel rhan o’r sbort amwn i, wastad yn destun trafod gan bobl sydd naillai’n ei garu neu yn ei gasau – ac mae’n laff gweld pobl yn cwyno amdano fe.

Anyway yr ail Nadolig i fi gael lan yn y gogs a ti o’r diwedd yn dod i ddeall y term “Nadolig Tawel Blwyddyn Ma”. Ti’n clywed pawb yn ei dweud e a ti byth yn ei ddeall e tan i ti fod drwy un, and yes,! You’ve guessed it, dyna be ges i. nice chilled Nadolig, anrhegion neis, arian cwpwl o seshes – tro cynta i fi fod mas ar y piss ym Mangor yn iawn – Mor strange – nes i endio lan yn Octagon a gweld pobl coleg on i heb weld ers ages a nhw yn gofyn “Be ffwc wyt ti neud fan hyn?” ac wedyn cael y drafodaeth mawr da nhw fod mam yn byw lan yn y gogs ac wedi dod lan am dolig run hen stori ond nath hi’n noson iawn ta beth ac wedyn flwyddyn newydd yn Nghaerfyrddin yn nhy Carin a Hywel – wel methu cofio bron dim ar ol 12 ond nes i joio yn ol y son – sori methu cofio – So Blwyddyn newydd dda

18.10.06

CWIS CYMRU X

16.10.06

CF1 yn y Gogs

Ma rhywbeth wastad yn neis am deithio. Yn enwedig pan ma dros 50 ohonoch yn mynd am benwythnos. Dyna beth wnaeth Aelwyd CF1 dros y penwythnos. Fe canon ni yng nghyngerdd dathlu 50 mlynedd Ysgol Glan Clwyd, cyn ysgol ein harweinydd Eilir Griffiths, ar y nos Sadwrn. Fe ganon ni wedyn yng Nghapel Hebron ar y prynhawn ddydd Sul sef eglwys lle mae tad Eilir yn weinidog. Dyma’r tro cyntaf i’r Aelwyd fyd ar daith iawn i’r gogledd – wel heb gynnwys yr Eisteddfodau wrth gwrs ond roedd yn uffar o laff.

Un o perks cael canu yn y gogledd yw lle chi’n aros. Odd y Travelodge yn dda am y steddfod, ond y tro hwn gafon ni aros mewn gwesty posh sef yr Oriel House ar ol y gyngerdd Glan Clwyd. A beth oedd yn well am hynna oedd ROEDD Y BAR AR AGOR DRWY’R NOS. Wel un draw back o hynna oedd, doeddech chi ddim yn talu am eich drinks fel oeddech yn eu cael nhw – na roeddech yn llofnodi darn bach o bapur gyda rhif eich ystafell ac wedyn yn talu am y cyfan y bore wedyn – Odd ambell i bill yn eitha respectable, ambell un – Ddim mor bad, Ac ambell un - “DIM FY LLOFNOD I YW HWNNA” – Nath un aelod a gaiff fod yn ddienw brynnu potel o win a llofnodi’r bill E Griffiths, wel joc bach diniwed oedd hyn – Os fyddech chi di gweld y llonfod byddech chi di cytuno, ond beth nath yf nharo i oedd fod gennym ni westy crand moethus a nath un aelod arall o’r cor benderfynnu gysgu tu allan ar falconi ei stafell, ac odd e ddal yna y bore wedyn yn cysgu’n braf ar y patio. Piti ei fod wedi deffro yn fuan ar ol i ni ddod o hyd iddo – Cafodd ambell un ohonom syniad o gael y cor cyfan ar y Patio a dechrau ymarfer, YN UCHEL nes ei fod yn codi.

O wel, aeth y cyngerdd yng Nghapel Hebron yn dda iawn unwaith eto a chafon ni fwyd a te gan y capel – Un o’r pethe dwi wastad yn hoffi am y capel yw’r te sydd yn cael ei wneud yna - Mae gan bobl Capel ddawn o neud panned o de a chewch chi ddim panned cystal unrhyw le arall. Wel ar ol penwythnos hir nol a ni lawr yn ol i Gaerdydd yn nakerd. Diolch i ambell DJ ar y bws roedd yr entertainment bron yn ddi-dor a phwy oedd yn digwydd bod ar y radio wrth i ni gyrraedd nol i Gaerdydd ond, you’ve guessed it Aelwyd CF1.

9.10.06

Taith Crap ar Farddoni


Nawr dwi ddim yn fardd ond ma cwpwl o ffrindiau fi yn so ewch i weld hwn ma fe'n dda - By the way nathen nhw sgwennu englyn i fi am helpi allan yng Nghaerdydd a Ponty!!!

Tennynau

Ma pobl yn dwp ac yn stiwpid yn dydyn nhw, y tro ma fi'n sydd yn dwp a stiwpid, wel eto!!!. Noson cyn fy mhenblwydd es i mas am gwpwl o ddrinks fel ma rhywun yn neud ar nos Wener ac odd Geraint fy ffrind di dod i aros am y penwythnos i fynd allan ar fy mhenblwydd nos Sadwrn. Ar ol dod adre ar ol noson allan es i ol blanced i Geraint oedd yn cysgu yn yr ystafell weld lawr star yn y ty a nes i faglu ar y grisiau a thorri tennynau (ligaments) yn fy nhroed AWWWWWW!

Ond beth oedd yn ddoniol am hyn oedd fod Geraint yn y cyfamser wedi dod o hyd i flanced yn yr ystafell yr oedd yn cysgu, eto roedd fy nhroed yn fycd ar daith ofer!!. Typical! ac yn casualty ar y Dydd Sadwrn yna sef diwrnod fy mhenblwydd dywedodd y doctor "You'd better keep that leg up for the next 48 hrs at least" Shit!!!

Methu mynd mas am fy mhenblwydd - So ffonio pawb lan - dweud y stori pawb yn chwethin fel arfer typical !!!
Anyway ma nhw wastad yn dweud "Try somthing new for your Birthday". Nes i dorri Tennynau yn fy nhroed.
Odd rhaid i fi aros adre o'r gwaith am gwpwl o ddiwrnodau a ma'r blydi thing dal yn brifo dros wyhnos yn ddiweddarach.

So gair i gall - Peidiwch byth a neud peth mor dwp a syrthio lawr y grisiau a thorri tennynnau yn eich troed - Mae'n blydi brifo

15.9.06

Cyfarfod Cymru X Caerdydd

11.9.06

5 Mlynedd o Ryfel ar Derfysgiaeth